Baza wiedzy

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgowością — nie tylko dlatego, że jest to wymagane przez polskie prawo. Po prostu, ponieważ dobra archiwizacja dokumentów księgowych jest kluczowa do prawidłowego zarządzania firmą i jej nieprzerwanego funkcjonowania.

Jednak sama mnogość wymogów i przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji sprawia, że zrozumienie całości tego procesu może być trudne, zwłaszcza dla początkujących. W tym artykule zagłębimy się w specyfikę ochrony i przechowywania dokumentacji firmowej w Polsce, wyjaśnimy, jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe, i przedstawimy ogólne zasady archiwizacji dokumentów.

Archiwizacja dokumentów księgowych — na czym polega?

Dokumentacja księgowa to dokumenty służące do monitorowania stanu finansów przedsiębiorstwa. Składają się na nią księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe przedsiębiorstwa.

Do takich dokumentów finansowych należą między innymi księgi przychodów i rozchodów, zestawienia obrotów i sald, salda kont księgi głównej, salda kont ksiąg pomocniczych, oraz inwentarz, czyli wykaz aktywów i pasywów.

Przechowywanie dokumentacji księgowej i innych dokumentów

Firmy muszą także przechowywać w swoim archiwum różnorodne dokumenty związane z kwestiami finansowymi, takie jak dokumentacja podatkowa, dokumenty rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS, dokumentacja kadrowa. Dokumenty te są niezbędne do przeprowadzania kontroli oraz naliczania podatków pracowniczych, czynszów i emerytur.

Dokumenty księgowe muszą być opracowane i prowadzone zgodnie z polskimi przepisami i regulacjami, jak Ustawa o Rachunkowości – muszą być ponadto łatwo dostępne w formie papierowej lub elektronicznej, korzystając z dostępnego oprogramowania i nośników danych.

Jak długo przechowywać dokumenty księgowe?

W Polsce firmy są zobowiązane do niełatwej czynności, jaką jest przechowywanie dokumentów księgowych – ile lat trzeba przechowywać poszczególne dokumenty związane z księgowością?

 • Dokumenty podatkowe: 5 lat od zakończenia roku podatkowego, za który się rozliczono.
 • Dokumenty ZUS: 5 lub 10 lat, liczone od momentu przekazania dokumentacji do właściwego oddziału ZUS.
 • Dokumentacja pracownicza: przez okres pracy pracownika + 50 lub 10 lat (patrz niżej), liczone od momentu rozwiązania stosunku pracy z danym pracownikiem.
 • Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe: przechowywane przez co najmniej 5 lat, liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.
 • Księgi rachunkowe: 5 lat.
 • Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki: przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikającego z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, jednak nie krócej niż 5 lat.
 • Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży: tego typu rachunki i faktury należy przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia.
 • Dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów i umów handlowych, wierzytelności dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym, lub podatkowym: przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wskazane operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub wygasły.
 • Dokumentacja przyjętej metody prowadzenia rachunkowości: przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu jej obowiązywania.
 • Dokumenty dotyczące gwarancji (lub rękojmi) i reklamacji: 1 rok po upływie gwarancji lub załatwieniu reklamacji.
 • Dokumenty dotyczące inwentaryzacji: 5 lat.
 • Inne dokumenty i sprawozdania księgowe, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy: 5 lat.

W bardzo dużym uproszczeniu: dokumenty związane z finansami przechowujemy zatem 5 lat, z pracownikami 10, z gwarancją przez rok. Jeśli masz problemy z obsługą dokumentacji, warto skorzystać z oferty firmy ekoakta — zajmujemy się usługami jak obsługa faktur czy archiwizacja dokumentacji.

Przechowywanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej

Księgi rachunkowe są w Polsce prowadzone przede wszystkim w formie elektronicznej. Przechowywanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej jest funkcjonalnie równoważne księgowości prowadzonej w papierowych księgach.

Choć wiele firm przechowuje dokumenty w chmurze, nie ma to wpływu na to, jak długo trzeba przechowywać dokumenty księgowe. Nie musisz jednak dysponować papierowymi wydrukami, tak długo, jak możesz okazać potwierdzone dokumenty na wypadek kontroli. Pamiętaj jednak, że każda kopia stanowi osobny dokument, który także należy przechowywać.

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe po likwidacji przedsiębiorstwa

Co robić, jeśli przedsiębiorstwo lub inny podmiot gospodarczy zakończył działalność? W takim wypadku obowiązek, jakim jest przechowywanie dokumentów księgowych, spada na podmiot kontynuujący działalność albo na określoną osobę lub podmiot w przypadku likwidacji. W wypadku całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa, przechowywanie dokumentacji księgowej staje się zadaniem państwowego archiwum.

Kierownik, likwidator podmiotu lub syndyk masy upadłościowej jest odpowiedzialny za poinformowanie właściwego sądu o miejscu przechowywania dokumentacji sądowej firmy, która zaprzestała działalności.

Zasady archiwizacji dokumentów pracowniczych

Z aktami księgowymi wiążą się blisko również akta pracownicze. Na podstawie Kodeksu Pracy, pracodawcy w Polsce są zobowiązani do bezpiecznego przechowywania akt pracowniczych. Chodzi tu m.in. o imienne listy płac, karty ewidencji czasu pracy, karty ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Tego typu dokumenty należy przechowywać w firmie także, gdy potrzebne są do ustalenia emerytury.

Dla pracowników (poza branżą górniczą) zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. akta osobowe muszą być przechowywane przez 10 lat. Za to dla osób, które pracowały w firmie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., okres przechowywania zależy od pracodawcy. Oznacza to, że jeśli jako właściciel firmy zdecydujesz się na 10-letni okres przechowywania, musisz wysłać do ZUS raport informacyjny. Po tym były pracownik zostanie poinformowany, że jego akta osobowe będą przechowywane krócej, że może je odebrać oraz że może dowiedzieć się, ile pieniędzy jest na jego koncie ZUS.

Usługi zewnętrznej archiwizacji

Księgi rachunkowe mogą być przechowywane wewnątrz jednostki lub mogą być przechowywane poza firmą. Możesz zlecić obowiązek, jakim jest przechowywanie dokumentów księgowych, zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi przechowywania dokumentów.

Jeśli przedsiębiorstwo chce przechowywać księgi rachunkowe w innym miejscu niż siedziba firmy lub siedziba zarządu, musi poinformować urząd skarbowy o miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od daty wydania tych ksiąg firmie zewnętrznej.

Podobnie, zgodnie z ustawą o rachunkowości, upoważnione organy kontroli zewnętrznej lub nadzoru muszą mieć możliwość wglądu do ksiąg i dowodów księgowych w siedzibie podmiotu, lub miejscu sprawowania zarządu, albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Liczą się fakty

Od 2001 roku działamy w Polsce
Obsłużyliśmy ponad 20 000 Klientów
3 oddziały niszczące i 4 archiwa
Spełniamy standardy ISO 27001, ISO 9001
Posiadamy niezbędne zezwolenia i licencje
99,6% zadowolonych Klientów z fachowości i terminowości usług
Gwarantujemy spadek kosztów o min. 30%
Mamy najwyższą polisę OC 10 000 000 zł

Dowiedz się więcej

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, musisz znać wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentacji firmowej. Powinno się efektywnie przechowywać dokumenty związane z księgo...

Jakie dokumenty należy przechowywać 10 lat?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę lub pracujesz w księgowości, czy kadrach, musisz wiedzieć, na czym polega przechowywanie dokumentów, ile lat trzeba je przechowywać i w jaki...

Czym są dokumenty RP7?

Formularz ZUS ERP-7 odgrywa kluczową rolę w poświadczaniu zarobków pracownika. W 2018 roku tradycyjny formularz RP-7 przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której powstał zaktualizowany...

Jak długo należy przechowywać listy obecności pracowników

Prowadzenie dokładnych rejestrów czasu pracy pracowników jest niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Informacje te są ważne nie tylko do prawidłowego przetwarzania listy płac, ale takż...

Jak długo należy przechowywać dokumenty ZUS (deklaracje)

Jako jedna z głównych instytucji ubezpieczeń społecznych w kraju, ZUS odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego milionom Polaków — ponad 90% Polaków korzysta z usług Z...

Co to jest informacja niejawna i jak należy ją zabezpieczać

Dzięki stale rosnącemu znaczeniu informacji w naszym społeczeństwie ochrona informacji niejawnych stała się kluczowym zagadnieniem. Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje informacje ...

Co to jest informacja tajna i jak należy ją zabezpieczać

W dwudziestym pierwszym wieku ochrona informacji jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Współczesne firmy mogą przetwarzać zarówno dane osobowe od nazwisk po numery IP, jak i dane bizneso...

Jak zutylizować kartę płatniczą - czyli co zrobić ze starą kartą

Kradzież tożsamości jest niestety na porządku dziennym  w dzisiejszej Polsce. Wraz z rozwojem cyberprzestępczości coraz ważniejsza staje się ochrona naszych danych osobowych. Jednym z najczę...

Referencje klientów

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Krakowie potwierdza, że Ekoakta wykonała dla nas usługi w zakresie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów i profesjonalnego niszczenia danych.
Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych.
Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera, co pozwala zarekomendować Ekoakta jako sprawdzonego specjalistę w zakresie świadczonych usług

Tomasz Majka
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Informujemy, że w zakresie niszczenia zasobów archiwalnych korzystamy z usług firmy Ekoakta z Chorzowa.
Jakość usług świadczonych przez firmę Ekoakta i profesjonalna obsługa związana z niszczeniem dokumentów pozwala na polecić tę firmę wszystkim zainteresowanym usługa niszczenia dokumentów.

Oddział Unilever Bestfoods
Unilever Polska SA Zakład Produkcyjny Katowice

Współpraca pomiędzy Żabką Polska SA a firmą Ekoakta rozpoczęła się w 2008 roku w ramach programu bezpiecznej utylizacji dokumentacji poufnej.
Z powierzonego zadania Ekoakta wywiązuje się w znakomity sposób, uwzględniając wszystkie wskazówki i postulaty zleceniodawcy. Niszczenie poufnej dokumentacji wykonywane jest terminowo i z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych przez Żabkę Polska SA.
Z pełną odpowiedzialnością można polecić Ekoakta firmom oczekującym wysokiej jakości usług.

Łukasz Skrzypczak
Kierownik Archiwum Żabka Polska SA

Poziom usług świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera.

Marek Kasprzyk
Dyrektor I Inspektoratu PZU S.A. w Krakowie

Z pełnym przekonaniem rekomenduję i polecam usługi firmy Ekoakta. Wszystkie prace były wykonane fachowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W mojej ocenie Ekoakta spełnia wszystkie wymogi, jakie winna posiadać wyspecjalizowana firma zajmująca się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Zarówno jakość, jak i terminowość wykonania usług oceniam wysoko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta cenowa firmy jest elastyczna i konkurencyjna.

mgr Izabela Żmuda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chorzowie

Ekoakta wykonywała dla nas usługi w zakresie kompleksowej archiwizacji i oraz profesjonalnego niszczenia danych. Poziom świadczonych usług gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji. Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdza wiarygodność i fachowość firmy Ekoakta.

mgr Halina Szumska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Poziom usług z zakresu archiwizacji dokumentów świadczonych przez Ekoakta gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych i wynikających z danych osobowych. Nasza współpraca w pełni potwierdziła wiarygodność i fachowość naszego partnera. Opierając się na powyższym rekomendujemy firmę Ekoakta jako sprawnego specjalistę w zakresie świadczonych usług.

Krystyna Grzanka
Prezes Zarządu Administracja Domów Mieszkalnych

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów

Henryk Małysz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze spółką Ekoakta pozwalają wystawić jej bardzo wysoką ocenę. Sposób realizacji usługi charakteryzuje się w pełni profesjonalnym podejściem zapewniającym bardzo wysoki stopień zaufania w kwestii bezpieczeństwa powierzonych dokumentów.

dr Paweł Huczkowski,
Wiceprezes zarządu Croda Poland Sp. z. o. o.

EkoAkta - Poufność. Bezpieczeństwo. Ekologia.
Archiwizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów, niszczenie dokumentów, skanowanie dokumentów.

All rights reserved 2024 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Ustawienia Cookies  |  Projekt i realizacja: Internetica